Tamil-Automatic Fire Detection And Alarm System

Automatic Fire detection and alarm system

தீ உருவாவதை அறிந்து அபாய வலையில் சிக்கியுள்ள மக்களை முறையாக எச்சரிக்கை செய்யயும் கட்டமைப்புக்கு முக்கிய மூளையாக செயல்படும் கருவி. இக்கருவியின் முலம் ஆபத்திற்கு உள்ளாயிருக்கும் பகுதியினை காண இயலும் , மற்றும் இக்கருவி தானாகவே எந்த பகுதியில் இருப்பவர்களை எச்சரிக்கை வேண்டுமோ அவர்களை மட்டுமே எச்சரிக்கும். மற்றவர்களுக்கு வீண் தொந்தரவு கொடுக்காது.

மீட்பு குழுவினர் அங்குள்ள speaker மற்றும் talkback unit ஐ தன் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து சூழலுக்கு தகுந்தாற் போல் ஆபத்தில் இருப்பவர்கள் மற்றும் மீட்பு பணியாளர்களை இயக்க உதவும் கருவி.

Smoke Detector

புகையை உணர்ந்து தீ எச்சரிக்கை (FIRE ALARM) அமைப்பிற்குத் தானாகவே தகவலை அனுப்ப உதவும் கருவி.

Heat Detector

அசாதரன வெப்பத்தை உணர்ந்து தீ எச்சரிக்கை (FIRE ALARM) அமைப்பிற்குத் தானாகவே தகவலை அனுப்ப உதவும் கருவி.

MUltisensor

அசாதரன வெப்பத்தை அல்லது புகையை உணர்ந்து தீ எச்சரிக்கை (FIRE ALARM) அமைப்பிற்குத் தானாகவே தகவலை அனுப்ப உதவும் கருவி.

Multisensor With Sounder

அசாதரன வெப்பத்தை அல்லது புகையை உணர்ந்து தீ எச்சரிக்கை (FIRE ALARM) அமைப்பிற்குத் தானாகவே தகவலை அனுப்ப உதவும் கருவி. இதன் உடன் உள்ள BEEP SOUNDER அபாய ஒலியை எழுப்பப் பயன்படுகிறது.